Cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai?

Khối hệ thống cơ quan quyền lực & cơ quan hành chính Chính phủ đóng vai trò vô cùng to lớn trong những việc quản lý đất đai. Dẫu thế, để việc quản lý đất đai đã đạt được kết quả tối đa, không thể không kể tới vai trò của khối hệ thống cơ quan chuyên ngành cai trị đất đai. Vậy luật pháp đang thi hành quy định thế nào về hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai? Bạn đọc hãy cùng chúng tôi hướng đến qua bài viết đây.

Căn cứ theo quy định tại Điều 24, 25 Luật đất đai số 45/QH13/2013 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013), hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai ở nước  được quy định như sau:

Điều 24. Cơ quan quản lý đất đai

1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức dịch vụ công về đất đai được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Điều 25. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn

1. Xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

2. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương.”

căn cứ quy định tại Điều 4, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của cơ quan chính phủ về cơ quan quản  đất đai ở địa phương như sau:

“Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai 

1. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương bao gồm: 

a) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường; 

b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy quản lý đất đai tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí công chức địa chính xã, phường, thị trấn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của công chức địa chính xã, phường, thị trấn”.

Căn cứ quy  tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ chỉnh sửabổ sung cập nhật Điều 4 như sau:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 

“2. Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai được giao thực hiện một số nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về đất đai.”

Căn cứ theo quy định trên, ta thấy có 04 cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai bao gồm:

1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ tài nguyên & môi trường là cơ quan của chính phủ thực hiện công dụng quản lý Chính phủ về khoáng sản đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sảnmôi trường xung quanh, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc bản  trong khoanh vùng phạm vi cả nước  quản lý các dịch vụ công trong quản lý và sử dụng đất. .

2. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Sở tài nguyên  môi trường là cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, TP trực thuộc TW có khả năng quản lý  đo đạc bản đồcùng theo đó chịu sự chỉ huy về mặt chuyên môn của cục khoáng sản  môi trường thiên nhiên.

3. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Phòng tài nguyên  môi trường là cơ quan quản lý đất đai ở huyện, Q.thị trấnTP thuộc tỉnh có khả năng quản lý nhà nước về đất đai &  lĩnh vực môi trường..

Cơ quan tài nguyên & môi trường xung quanh ở địa phương bao gồm Sở tài nguyên  môi trường, Phòng tài nguyên & môi trường xung quanh  văn phòng đăng ký đất đai được giao tiến hành một trong những nghĩa vụ trong quản lý nhà nước về đất đai.

4. CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ

Cán bộ địa chính cấp xã là người giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã, P.thị trấn trong công tác làm việc quản lý đất đai. Cán bộ địa chính cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp huyện bố trí.

Bộ tài nguyên & môi trường  chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể chi tiết về công dụngnhiệm vụ & tổ chức cơ cấu của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương & nghĩa vụ của công chức địa chính xã, P.thị trấn tại chỉ thị 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của bộ Nội vụ.

Trên đấy là các quy định của pháp luật đất đai hiện hành về 04 cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai. các cơ quan này cùng với khối hệ thống cơ quan quyền lực  cơ quan hành chính nhà nước đã phối hợpnhất thống quan điểm để quản  đất đai một cách công dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.